Nicole van Son Lid van College van Bestuur

Beste collega’s, beste ouders,

Jullie kunnen je vast nog herinneren waarom jullie destijds voor INOS en voor jullie school hebben gekozen. Wellicht was het omdat je een goed gevoel had bij de wijze waarop onderwijs werd vormgegeven, bij de aandacht die er is voor kinderen, bij het gebouw, of bij de mensen die dagelijks samen met jou de verantwoordelijkheid voor de kinderen hebben en nemen. Het ging in ieder geval om vertrouwen en betrokkenheid.

Aan de basis van al die mooie en goede dingen bij INOS liggen veel keuzes ten grondslag. Keuzes op kindniveau, op groepsniveau, op schoolniveau maar zeker ook op stichtingsniveau. Welke identiteit en waarden hebben wij? Wat is onze visie op onderwijs? Welke rol krijgt ICT? Hoe verdelen we onze middelen? Welke rol willen wij spelen in de wijken en in het maatschappelijke veld in de stad? Hoe gaan wij om met nieuwe wet- en regelgeving? En wat doen we met elkaar om het niveau van onze medewerkers op een peil te houden dat toekomstbestendig is en recht doet aan brede talentontwikkeling van kinderen? Stuk voor stuk belangrijke en soms ook lastige keuzes die wij niet alleen mogen maken. Die we niet alleen wíllen maken, want goed onderwijs komt alleen tot stand in samenspel tussen kinderen, ouders, leerkrachten, medewerkers en de omgeving.

Het primair onderwijs en dus ook INOS is volop in beweging. We zullen een eigen antwoord moeten vinden op de externe impulsen vanuit het Ministerie OCenW rondom Onderwijs 2032, de inspectie, de Wet Werk en Zekerheid, de nieuwe CAO, het passend onderwijs, enz. We staan als INOS aan de vooravond van het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en de verdere concretisering van Grenzeloos Leren. Daar hebben we alle betrokkenen heel hard voor nodig. Jou dus ook.

Misschien zeg je wederom vanuit vertrouwen: “daar mogen anderen voor mij over beslissen”. Maar misschien voel je ook de behoefte om je betrokkenheid en expertise ook op dit niveau te gaan vormgeven. Ik kan je dan alleen maar van harte uitnodigen om je kandidaat te stellen voor de GMR. Dé plek om dat waar te maken.

INOS geeft je ontwikkeling kleur. Geef jij mee kleur aan medezeggenschap?

Hartelijke groet,

Nicole van Son

GMR - 17.03.2016-3007

Frank van Esch Voorzitter College van Bestuur

De meeste mensen binnen INOS weten van mij wel dat mijn keuze om vanuit het bedrijfsleven over te stappen naar onderwijs vooral gevoed is door mijn ervaringen als ouder in de INOS-GMR. Dat feit geeft al aan met hoeveel van de beleidsinhoud van de stichting je in de GMR te maken krijgt.  De GMR heeft formele en informele invloed. De formele invloed ligt vast in de wet op de medezeggenschap die wij vertaald hebben in de GMR/MR-reglementen. De informele invloed van de GMR ligt er ook in dat wij als bestuur heel regelmatig contact met de GMR hebben. Wat daar besproken wordt, heeft naast alle andere bronnen van informatie, wel degelijk effect op hoe wij als bestuur aankijken tegen welke veranderingen noodzakelijk zijn en hoe we die veranderingen het beste kunnen invoeren binnen INOS. Het is ook de plek waar ouders het meest rechtstreeks invloed hebben op de organisatie. Ik zie dat dat niet alleen invloed op ons denken heeft maar ook op dat van de personeelsvertegenwoordiging in de GMR.  Als je verder kijkt dan je neus lang is en als je het prettig vindt dat de input van anderen ook jouw denken verscherpt en verandert, dan zul je het lidmaatschap van de GMR zeker de moeite waard vinden.
Frank van Esch GMR - 17.03.2016-2995

Van de GMR voorzitter

Voorzitter van de GMR aan het woord.

Aernoud Jongepier3

Als GMR-lid in de oudergeleding ligt mijn motivatie op het vlak van zo goed en zo leuk mogelijk onderwijs. In mijn rol als voorzitter gaat het meer over het mede-Zeggenschaps proces.

De GMR streeft naar een zo’n breed mogelijke afspiegeling van ouders als betrokken klanten en het personeel als vakkundige dienstverlener.

Ik zie het als mijn “opdracht” om binnen de GMR ouders en personeel te faciliteren in het mede-Zeggenschapsproces. Door te organiseren, structuren en inspireren. In het speelveld van het College van Bestuur, medezeggenschapsraden op de scholen en de Raad van toezicht.

In deze kring kunt U MEDEzeggenschap beleven als u zich verkiesbaar stelt!

GMR

foto 1Binnen elke INOS-school – dus ook die van jou –  is een mede zeggenschapsraad actief. Elk van deze raden richt zich op thema’s die de eigen school aangaan. School overstijgend functioneert de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad die het beleid toetst van alle (of een meerderheid  van de) 29 INOS scholen. Deze zogeheten GMR, waar 7 ouders en 7 personeelsleden lid van kunnen zijn, is op zoek naar ouders en medewerkers die  de raad willen komen versterken…
<lees meer>